Cung cấp hệ thống dịch vụ toàn diện cho các văn phòng R&D của các công ty công nghệ bao gồm không gian làm việc cùng chuỗi cung ứng dịch vụ hỗ trợ: cung cấp chuyên gia, tư vấn pháp lý, đăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ…